Ağstafa rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağstafa rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Ə.S.BAYRAMOV, Ə.Ə.ƏLİZADƏ Psixologiya
3 Aprel , 2016
Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vozifəlori, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri vo onlann tənzim olunması problcmləri, insanın fərdi psixoloji xiisusiy-yətlori, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım mosələlori şərh olunur. Dorslik ali məktob təlobələri üçün nozərdo tutulur. Ondan müəllimlər vo torbiyecilor, idarəctmo müəssisələrinin işçiləri, elocə do insan psixologiyası problcmlori ilə maraqlanan bütün oxııcular istifadə edo bilorlor.
Faylı yuklə