Ağstafa rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağstafa rayon MKS

Aristotel. Poetika

Qədim yunan filosofu və alimi Aristotel (e.ə.384-e.ə.322) geniş və çoxcəhətli yaradıcılığa malik olub məntiq, psixologiya, təbiətşünaslıq, etika, siyasət, tarix, ritorika və poeziyaya aid əsərlər yazmışdır. Antik dövrün bu u

Ə.S.BAYRAMOV, Ə.Ə.ƏLİZADƏ Psixologiya

Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vozifəlori, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri vo onlann tənzim olunması problcmləri, insanın fərdi psixoloji xi

ƏLİYEVA ZƏRİFƏ. PEDAQOGİKA

Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik

Rafiq Bəşirov. Bank işi

Dərs vəsaiti Ban k işi fənninin proqramına uyğun olaraq "Maliyyə kredit" ixtisası üzrə təhsil alan ali və orta ixtisas təhsil məktəblərinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsiti Bank işi ilə maraqlanan sahibkarlar

Elnur Sadıqov. Bank əməliyyatları. Dərs vəsaiti.

Kitabda bank əməliyyatlarının məzmunu ifadə edir və bank əmə- liyyatlarının həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarının mahiyyəti açıqlanır. Kommersiya bankının aktiv və passiv əməliyyatları kitabda öz izahını tapmışdır. Eyn